มอบนโยบาย

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน/การติดตามงาน/การตรวจราชการ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210