ศึกษาดูงาน

 

          นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคม กล่าวต้อนรับคณะทำงานโครงการการกำหนดรหัสไปรษณีย์ไทยความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำสำมะโนประชากรของประเทศไทย ระเบียบวิธีสถิติที่ใช้ในการจัดทำสำมะโนประชากร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210