สำนักงานสถิติฯ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกับสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕๖๐   ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐

          นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกันทั่วประเทศ   ซึ่งจะทำให้ประเทศมีข้อมูลประกอบ    การวางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากร อันจะช่วยในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณสุขต่างๆ ให้พอเพียง  รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การย้ายถิ่นของประชากร   อาทิ ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัย ปัญหาการกำจัดขยะ ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน   เป็นต้น

          สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่เป็นหน่วยตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูล ที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่     ที่ไปสัมภาษณ์ได้  นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

  

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5