ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 14 จังหวัด

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559 ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักในด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก 14 จังหวัดพื้นฐานจากมุมมองด้านความเสมอภาค โดย 14 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี นครพนม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ยโสธร และศรีสะเกษ จากครัวเรือนตัวอย่าง 17,210 ครัวเรือน พบว่า ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 14 จังหวัดมีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 79.7  (จังหวัดปัตตานี) และร้อยละ 97.7 (จังหวัดยโสธร) เกือบทุกจังหวัดมีคะแนนการอ่านออกและรู้ตัวเลขต่ำกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในจังหวัดยโสธร นราธิวาส และศรีสะเกษ ที่พบว่า เด็กไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีการพัฒนาการตามเกณฑ์ในด้านการอ่านออกและการรู้จักตัวเลข ร้อยละ 31.4 ร้อยละ 39.8 และร้อยละ 49.7 ตามลำดับ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

​​​

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​  

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์