ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชดูงาน

          เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำสำมะโนประชากรและงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องอบรม ๑ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485  โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210