MOU บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยว​

               นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการข้อมูล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งเครื่องนโยบาย ๔.๐ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเข้าสู่ระบบ Tourism Intelligence Center หรือ ระบบ TIC ร่วมกับ ๙ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราขดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

 

********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์   สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​