การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ผ่านระบบ Video Conference ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

******************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​