​​

มี.ค.60 มีผู้ทำงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถานการณ์
ด้านแรงงานของประเทศในเดือนมีนาคม 2560 ว่าจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
55.86 ล้านคน  เป็นผู้มีงานทำ 37.46 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.50 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.36 ล้านคน และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน (เรียนหนังสือ แก่ชรา ป่วย ) 17.54 ล้านคน ซึ่งในจำนวนผู้มีงานทั้งหมด 37.46 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 26.12 ล้านคน และในภาคเกษตรกรรม 11.34 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 9.0 หมื่นคน (จาก 11.25 ล้านคน เป็น 11.34 ล้านคน) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกต้นยางพารา ข้าวเหนียวและข้าวจ้าว ผลการสำรวจยังพบว่าผู้ที่จบปริญญาตรีว่างงานสูงสุด พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.nso.go.th  นางนวลนภาฯ กล่าว

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5