ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Why Data Science is Important

 

               นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Don McNeil อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Why Data Science is Important” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big data โดยใช้โปรแกรม R และ Rstudio ให้กับข้าราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210