ครบรอบ ๑๗ ปี GISTDA

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ เลขานุการกรม ผู้แทนสานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เนื่องใน โอกาสครบรอบ ๑๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ

*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210