แถลงข่าวสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

               ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางนวลนภา  ธนศักดิ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แจงนับ) โดย ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสถิติของประเทศได้จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และกล่าวเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ และให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าข้อมูลจะเป็นความลับ ไม่รั่วไหล ณ ห้องประชุม BB ๒๐๔ โรงแรมเซ็นทราคอนเวนชั่น ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ    เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์   สำนักสถิติพยากรณ์

​โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210