“แนวทางปฏิบัติร่วมกันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการที่ตอบสนองต่อวาระการพัฒนา 2030”

 

                   ดร.อาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมการประชุม “แนวทางปฏิบัติร่วมกันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการที่ตอบสนองต่อวาระการพัฒนา ๒๐๓๐  (Asia-Pacific Conference: Taking Collective Action to Accelerate Transformation of Official Statistics for Agenda 2030)” โดยมีผู้แทนระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงด้านแผนและนโยบายของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ ประเทศ เพื่อร่วมหารือการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Action) ในประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการลงทุนด้านการผลิตข้อมูลสถิติ (Engaging users and investing in statistics) และประเด็นความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลสถิติ (Assuring quality and instilling trust in statistics) ที่จะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการของประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลสถิติที่สนับสนุนวาระการพัฒนา 2030  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

****************************​****
 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​