ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ : งานแจงนับ

 

               นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ : งานแจงนับปี ๒๕๖๐ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้สามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

 

*********************************
 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​