แนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

               นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑  ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​