สำนักงานสถิติฯ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

กี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลปี ๖๑

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อรัฐบาลได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนอย่างแท้จริง   โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป  ทั่วประเทศ ครัวเรือนละ ๑ ราย ให้กระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

            สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่เป็นหน่วยตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูล  ที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5