๑๗ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

           นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๗ ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​