การออมภาคครัวเรือนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

 

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2559 ( ไตรมาส 4 ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 13,000 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศส่วนใหญ่มีการออมเงินสูงถึง ร้อยละ 66.7 ซึ่งครัวเรือนที่มีการออมมีวิธีการจัดสรรการออมเงินที่ได้ไปใช้สอยก่อนถ้ามีจะเหลือเก็บออมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาร้อยละ 22.4 จะแบ่งเงินออมไว้ก่อนแล้วถึงจะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ และอีกร้อยละ 14 ยังไม่แน่นอนว่าจะใช้วิธีการใดในการเก็บออม แต่ละครัวเรือนให้ความสำคัญเพื่อไว้ใช้ยามชราหรือเกษียณเป็นลำดับแรก ร้อยละ 31 รองลงมาออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเมื่อป่วย ร้อยละ 22.2 บริหารรายรับรายจ่ายตามฤดูกาลร้อยละ 5 การศึกษาร้อยละ 3 จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะร้อยละ 2.4 และออมด้วยเหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 3.1 สำหรับวิธีการเก็บเงินออมส่วนใหญ่เก็บเป็นเงินสด รองลงมาเป็นเก็บเงินในบัญชีเงินฝากเดียวกับบัญชีเงินเดือน/บัญชีสำหรับไว้ใช้จ่าย เก็บในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อออมเงินโดยเฉพาะมีแหล่งที่มาของเงินออม เงินเดือน/รายได้ที่เหลือจากค่าใช้จ่าย กำไรจากทำการเกษตร กำไรจากการประกอบธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออมของคนไทย ขึ้นอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหากเศรษฐกิจดีประชาชนมีรายได้มั่นคงแนวโน้มการออมก็จะดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออมในหลายช่องทาง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนถึงความสำคัญของการออม พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นางนวลนภาฯ กล่าว


**************************

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​


 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5