จังหวัดนนทบุรีประชากรเข้ามาเรียนและทำงานมากที่สุด

 

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการสำรวจข้อมูลประชากรแฝง พ.ศ. 2559 ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือประชากรแฝงกลางคืน และประชากรแฝงกลางวัน โดยประชากรแฝงกลางคืน หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ประจำจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดที่อาศัยอยู่นั้น ส่วนประชากรแฝงกลางวัน คือ ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาทำงานหรือมาเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้อยู่อาศัยในปี 2559 พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนประชากรแฝงทั้งสิ้น 8.24 ล้านคน เป็นประชากรแฝงกลางคืน 6.95 ล้านคน หรือร้อยละ 10.3 ของประชากรทั้งประเทศ และประชากรแฝงกลางวันมีทั้งสิ้น 1.29 ล้านคน หรือร้อยละ 1.9 ของประชากรทั้งประเทศ จังหวัดที่มีประชากรแฝงกลางคืนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2.08 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 ของประชากรแฝงกลางคืนทั้งหมด ส่วนจังหวัดที่มีประชากรแฝงกลางวันมากที่สุด คือ จังหวัดนนทบุรีโดยมีมากที่สุดทั้งเข้ามาเรียนหนังสือและเข้ามาทำงาน จำนวน 5.07 หมื่นคน (21.2%) และ 2.47 แสนคน (23.4%) ตามลำดับ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นางนวลนภาฯ กล่าว

**************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์