พ.ค. 60 การทำงานสาขาเกษตรกรรมและสาขาการผลิตเพิ่มขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะ การทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม 2560 จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.92 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.98 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.1 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.5 ล้านคน และผู้รอฤดูกาลอีก 0.38 ล้านคน ซึ่งพบว่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคม ปี 2560 มีการว่างงานเพิ่มขึ้น   จาก 0.45 ล้านคน เป็น 0.50 ล้านคน และพบว่าผู้ว่างงานเมื่อจำแนกระดับการศึกษาที่สำเร็จ ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับประถมศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2559

สำหรับผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับสาขาอื่น ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก   จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสาขาเกษตรกรรมผู้มีงานทำเพิ่มจาก 10.27 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคม 2559   เพิ่มเป็น 10.92 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคม 2560 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นางนวลนภาฯ กล่าว

 

**************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5