สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 ​​สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 นี้

           นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่รัฐบาลจัดทำเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเรื่องต่างๆ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม เพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรมนั้น มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 14.1 ล้านคน เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้มีรายได้น้อยและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐ มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

  นางนวลนภา ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วน จึงต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการเก็บข้อมูล ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีบุคลากรประมาณ 2,000 กว่าคน การจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนถึง 14.1 ล้านคน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพชีวิตของประชาชน และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในอนาคต สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ประสานกับสถาบันศึกษาในพื้นที่นั้นๆ  ทั่วประเทศจัดหานักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 70,000 คน มาลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 จึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ นางนวลนภา ฯ กล่าว

****************************​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5