สำนักงานสถิติฯ เก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

          นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงาน     สถิติแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของครัวเรือ ได้แก่ ประเภทครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และข้อมูลจำนวนสมาชิกที่ไม่มีสัญชาติไทย 

        สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจด้วยตัวอย่างในปีนั้นๆ   เช่น   โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร     โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​​​​​​

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5