กรุงเทพฯ ครองแชมป์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสูงสุด

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ 2560 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง 83,880 ครัวเรือน ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ผลการสำรวจ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 63.1 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 19.4 ล้านคน (ร้อยละ 30.8) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 55.6 ล้านคน (ร้อยละ 88.2)       
            สำหรับการใช้เทคโนโลยีในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2556-2560 พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจาก ร้อยละ 35.0 (จำนวน 22.2 ล้านคน) เป็นร้อยละ 30.8 (จำนวน 19.4 ล้านคน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 (จำนวน 18.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 52.9 (จำนวน 33.4 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.3 (จำนวน 46.4 ล้านคน) เป็นร้อยละ 88.2 (จำนวน 55.6 ล้านคน)       
           เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 49.2 รองลงมาภาคกลาง ร้อยละ 30.1 ภาคใต้ ร้อยละ 27.9 ภาคเหนือ ร้อยละ 27.7 และต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26.2 ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น กรุงเทพฯ มีผู้ใช้สูงสุด ร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 57.9 ภาคใต้ ร้อยละ 52.2 ภาคเหนือ ร้อยละ 45.4 และต่ำสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 42.5 ในขณะที่การใช้โทรศัพท์มือถือ กรุงเทพฯ มีผู้ใช้สูงสุด ร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 89.6 ภาคใต้ ร้อยละ 87.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 86.4 และต่ำสุดคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 85.3 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5