คนไทยกินอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อเพิ่มขึ้น

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในเดือนมีนาคม 2560 จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 89.4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ โดยกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 92.8 และต่ำสุดในกลุ่มวัยเยาวชน (15-24ปี) ร้อยละ 87.4 เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจกับปีที่ผ่านมา พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 87.1 88.0 และ 89.4 ในปี 2552 2556 และ 2560 ตามลำดับในเรื่องของรสชาติอาหารในมื้อหลักที่ทานเป็นประจำ ส่วนใหญ่ทานรสจืดร้อยละ 38.4 รองลงมา  คือ รสเผ็ดร้อยละ 26.2 รสหวาน ร้อยละ 14.2 รสเค็ม ร้อยละ 13.8 รสเปรี้ยว ร้อยละ 4.8 และรสอื่นๆร้อยละ 2.6

              สำหรับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คำนึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร คือ ความชอบ ร้อยละ 22.1 รองลงมา คือ รสชาติ ความอยากทาน และความสะอาด ร้อยละ 18.5 18.2 และ 17.8 ตามลำดับ  คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9    ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร้อยละ 10.5

             นายภุชพงค์ฯ  ยังกล่าวว่า อาหารทุกมื้อล้วนแต่มีความสำคัญ   และจากการศึกษาวิจัย   อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้พลังงาน  เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความจำ   อารมณ์         และความกระตือรือร้น เป็นต้น แต่ด้วยความเร่งรีบอาจทำให้คนละเลยอาหารมื้อเช้ากันพบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

 

 

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5