การจัดเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210