คนไทยได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในเดือน มีนาคม 2560 พบว่า ประชากรได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ จากร้อยละ 96.0 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 99.2 ในปี 2560 และประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับสูงสุดคือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ บัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 17.2 และสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 7.1 ตามลำดับ สำหรับการประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ไม่ใช่จากภาครัฐมีถึงร้อยละ 7.1  สำหรับสถานการณ์สุขภาพ เรื่องการเจ็บป่วย พบว่า มีผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 20.3 ล้านคน (ร้อยละ 30.1) เป็นผู้ชาย 8.8 ล้านคน และผู้หญิง 11.5 ล้านคน โดยเป็นผู้มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย 11.2 ล้านคน (ร้อยละ 16.6) เป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว 12.6 ล้านคน (ร้อยละ 18.6) และเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.0) โดยผู้หญิงมีสัดส่วนของการป่วย/รู้สึกไม่สบาย และมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวสูงกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ผู้ชายมีสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุ/ถูกทำร้ายสูงกว่าผู้หญิง
              ในขณะที่มีผู้ป่วยที่ต้องการนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จำนวน 3.1 ล้านคน (ร้อยละ 4.6)    ซึ่งในจำนวนนี้  พบว่าผู้หญิงมีการป่วยที่สูงกว่าผู้ชาย   พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์    www.nso.go.th      นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5