ปี 2559 แนวโน้มการย้ายถิ่นของประชากรลดลง

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559 จากครัวเรือนตัวอย่าง 83,880 ครัวเรือน พบว่า ผู้ย้ายถิ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 7.73 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการย้ายถิ่นร้อยละ 1.1 จากประชากรทั้งประเทศ (67.51 ล้านคน) เมื่อพิจารณา   ตามจำนวนและอัตราการย้ายถิ่น พบว่า ภาคกลาง มีผู้ย้ายถิ่นและที่อยู่อาศัยสูงสุด จำนวน 2.94 แสนคน (ร้อยละ 1.5) ส่วนกรุงเทพฯ มีอัตราการย้ายถิ่นน้อยที่สุด มีจำนวน 2.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุที่มีการย้ายถิ่นมากที่สุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (25-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยทำงานมีจำนวน 4.21 แสนคน (ร้อยละ 54.5) ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน (15-24 ปี)  มีจำนวน 2.33 แสนคน (ร้อยละ 30.1)  วัยเด็ก (0-14 ปี)  มีจำนวน 9.09 หมื่นคน (ร้อยละ 11.8) และสุดท้ายกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจำนวน 2.80 หมื่นคน (ร้อยละ 3.6 ) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ย้ายถิ่นภาคเดียวกันมีจำนวนมากกว่า   ผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค ซึ่งสาเหตุของการย้ายถิ่นมาจาก หน้าที่การงาน (ร้อยละ 34.7) ด้านครอบครัว (ร้อยละ 33.2)          ด้านที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 17.4) ด้านการศึกษา (ร้อยละ 6.4) และด้านสุขภาพ (ร้อยละ 3.7) ที่เหลือเป็นสาเหตุอื่นๆ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

**************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5