สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจการติดตามระดับความรู้

และการเข้าถึงบริการทางก​​​ารเงินของประชาชน

             สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลัง​​​​​​ดำเนินการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ศกนี้ 

            นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ / หนี้สิน และภาระหนี้สินของครัวเรือน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงิน  ได้แก่ การวางแผนรายรับรายจ่าย หนี้สิน และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน โดยดำเนินการไปพร้อมกับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจำแนกตัวอย่างตามคุณลักษณะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ เช่น เพศ อายุ รายได้ และการศึกษา เป็นต้น

         สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์  เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของการมีสินทรัพย์ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาวของครัวเรือนไทย และเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ การวางแผนรายรับรายจ่าย หนี้สิน และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน สำหรับใช้ประกอบการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้  หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

​​​​​​​

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5