รางวัลยกย่องบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

               เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ในงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.  ครบรอบ ๑๘ ปี  พิธีมอบรางวัล  “NACC Awards 2017”   แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ   และภาคเอกชน ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210