แถลงข่าว

“ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย ก่อนก่าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑”

         วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าว “ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย ก่อนก้าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑”   โดยสรุปภาพรวมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ เช่น โครงสร้างแรงงานไทย รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน การออมภาคครัวเรือน การมีการใช้ไอซีทีครัวเรือน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๓ ปี และเน้นย้ำการให้บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างการจัดทำ Mobile Application มีชื่อเรียกว่า “ THAI STAT” บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และจะเปิดให้ download จาก Play store  ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ ฝั่งใต้  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485โ ทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210