เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางของพม่าศึกษาดูงาน

       นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางของพม่า (Central Statistical Organization of Myanmar)   ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง National Statistical System and Economic Development Processes of Thailand     ณ ห้องอบรม ๔ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210