คนไทยต้องการเสริมทักษะ ด้านอาหารและโภชนาการ มากที่สุด

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งประเทศ 55.47 ล้านคน มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.06 ล้านคน (ร้อยละ 7.3) โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านอาหารและโภชนาการ 2) ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 3) ช่างยนต์และการบำรุงรักษา

นอกจากนี้ยังพบว่า ยิ่งอายุมากขึ้นความต้องการพัฒนาขีดความสามารถก็ยิ่งลดลง เห็นได้จากกลุ่มคนที่มีอายุ 15-24 ปี เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 11.4 อายุ 35-44 ปี มีร้อยละ 8.4 และอายุ 55-59 ปี มีร้อยละ 5.7 ส่วนภาคที่มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯ กล่าว

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​