๕๔ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

               เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสักการะศาลพระพรหมและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๔ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

 

********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​