การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอาเซียนเรื่องความคุ้มครองทางสังคม

(ASEAN High Level Conference on Social Protection)

 

          นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม “เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอาเซียนเรื่องความคุ้มครองทางสังคม (ASEAN High Level Conference on Social Protection)” โดยมี ผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักจาก ๖ สาขา (sectoral bodies) ในแต่ละประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคม : SOMSWD) กระทรวงแรงงาน (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านแรงงาน: SLOM) กระทรวงสาธารณสุข (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข : SOMHD) กระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน : SOMRDPE) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ : ACDM) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้แทนประเทศภายใต้การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านระบบสถิติ : ACSS)  ร่วมประชุมรวม ๑๐ ประเทศ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนนโยบายและการดำเนินการด้านสวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคม และร่วมพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญสำหรับใช้ในการประเมินและวัดผลการดำเนินการด้านความคุ้มครองทางสังคมของภูมิภาคนี้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุ้มครองทางสังคม (ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) และถือเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210