ปี 59 คนไทยใช้จ่ายกับอะไรบ้าง?

 นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,144 บาท เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 36.1% ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน 19.7% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ 17.4% และอื่นๆ 26.8% เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2557 และ 2559 พบว่า ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เพิ่มขึ้นจาก 33.9% ในปี 2557 เป็น 36.1% ในปี 2559 ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ ลดลงจากปี 2557 เหลือ 19.7% และ 17.4% ในปี 2559 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์บริโภคที่บ้าน สูงถึงร้อยละ 68.5% ซึ่งสูงกว่าการบริโภคนอกบ้านถึง 2.6 เท่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่บ้านสูงสุด ตรงข้ามกับกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่บริโภคอาหารนอกบ้านสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ชีวิต เร่งรีบแข่งกับเวลาในเมืองค่อนข้างสูง รวมทั้งปัญหาการจราจร เพราะฉะนั้นการซื้ออาหารพร้อมบริโภค​นอกบ้านเป็นความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากกว่าซื้ออาหารมาปรุงที่บ้าน สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

​​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​   ​

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5