สำนักงานสถิติฯ สำรวจแรงงานนอกระบบ

   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายน ๒๕๖๐ นี้  

​​​  นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๕๙ พบว่า มีผู้มีงานทำ ๓๘.๓ ล้านคน เป็นผู้ทำงานโดยไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน ทางสังคมจากการทำงาน หรือที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีจำนวนมากถึง ๒๑.๓ ล้านคน      หรือร้อยละ ๕๕.๖ 

                                                สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบ จึงได้ดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการไปพร้อมกับการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๓ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานด้านการวางแผนกำหนดนโยบาย และการประกันสังคม ให้กับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอให้ประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของ การสำรวจในครั้งนี้  โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เพื่อให้ผู้ที่ทำงานที่เป็นแรงงานนอกระบบ ได้เข้าถึงการประกันสังคม หรือความคุ้มครองจากการทำงาน ได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงานซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นางนวลนภาฯ กล่าว 

***************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5