สำนักงานสถิติฯ ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจความพิการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังดำเนินการสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  

           นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่พิการ ได้แก่ ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ (รวมความลำบากในการดูแลตนเอง) ประชากรที่มีความบกพร่องลักษณะต่างๆ ผู้ดูแลของประชากร  ที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง ภาวะสุขภาพ การใช้เครื่องช่วย สวัสดิการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ของประชากรที่มีความพิการ    

                     สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุขและสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป ทั้งนี้ หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 
*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​  


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5