ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทางาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สานักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210