มอบนโยบายเน็ตประชารัฐ

                นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการดาเนินงานสร้างการรับรู้ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ ตารางการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210