บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ตอน “สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตอบรับไทยแลนด์ ๔.๐ พัฒนาฐานข้อมูลน้ำของประเทศ” เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ำ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210