อบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๔

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๔ ให้แก่ข้าราชการระดับอาวุโส ชำนาญการ และชำนาญงานที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ณ ห้องอบรม ๔ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210