ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในหลายอาชีพ

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการทำงานของสตรีไทย จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือการสำรวจแรงงาน พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยมีผู้หญิงที่มีอายุ15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 28.76 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 17.52 ล้านคน ว่างงาน 1.75 แสนคน ผู้รอฤดูกาล  2.23 หมื่นคน และอยู่นอกกำลังแรงงาน (เรียนหนังสือ แก่ชรา ป่วย) 11.04 ล้านคน

ในส่วนการทำงานของผู้หญิงไทย พบว่า มีหลายอาชีพที่ลูกจ้างเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เช่น เสมียน (หญิงร้อยละ 70.6 และชายร้อยละ 29.4) พนักงานบริการ (หญิงร้อยละ 59.6 ชายร้อยละ 40.3) ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน ด้านธุรกิจ (หญิงร้อยละ 59.6 และชายร้อยละ 40.4) และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (หญิงร้อยละ 53.1 ชายร้อยละ 46.9) จากผลสำรวจแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับสตรีมากขึ้น   ทั้งภาครัฐและเอกชน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯ กล่าว

 

***************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210