ผู้สูงอายุหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน       ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2559 พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยในปี 2559 มีจำนวนผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน คิดเป็น 16.2 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้งนี้มีผู้สูงอายุ 4 ล้านคน ที่ยังคงทำงานอยู่ เมื่อพิจารณาสถานภาพการทำงาน พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นลูกจ้างเอกชนมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 12.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.2 ในปี 2559 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ลดลงจากร้อยละ 21.0 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.2 ในปี 2559 และนายจ้างจากร้อยละ 4.0 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2559 ส่วนการประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 62.6 ในปี 2559 และลูกจ้างรัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจากร้อยละ 1.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2559 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯ กล่าว

 

***************************
 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5