แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

 

               นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในส่วนกลางและภูมิภาค เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ และแนวทางการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

​ 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​