Big Data Analytics

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยาย เรื่อง Big Data Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาทำ  การวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ๆ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​