“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๐”

         นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๐ จากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐโปร่งใส ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

                        โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ

            ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ผ่านเกณฑ์ การประเมินขั้นสูงจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น ๑ ใน ๗ หน่วยงานส่วนกลาง และเป็น ๑ ใน ๖๘ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากทั่วประเทศ โดยการตรวจประเมินเอกสารและเว็บไซต์ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ ณ ห้องสมุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ และ เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ โดยสามารถเข้าถึงได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th ๒) ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.oic.go.th/infocenter3/387​

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​   ​