อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้าน ต้านโกง” บรรยายโดย นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​