สถานการณ์เด็กและสตรีของ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙” ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โอเต็ล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​