ประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-based Population Census : Lesson learnt from KOSTAT

 

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสถิติสาธารณรัฐเกาหลี (KOSTAT) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง A Register-based Population Census : Lesson learnt from KOSTAT ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210