ก.พ. 60 พบผู้ว่างงาน

จากอาชีพในภาคการบริการและการค้า มากที่สุด

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถานการณ์
ด้านแรงงานของประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ว่าผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.8 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.7 ล้านคน ผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน (เรียนหนังสือ แก่ชรา ป่วย) ประมาณ 17.4 ล้านคน และผู้ว่างงานอีก 4.3 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ประมาณ 9.5 หมื่นคน
ในจำนวนผู้ว่างงานจำนวน 4.3 แสนคน เป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อน 2.47 แสนคน โดยเคยทำงานในภาคการบริการและการค้า 1.04 แสนคน ภาคการผลิต 1.01 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 4.2 หมื่นคน นางนวลนภาฯ กล่าว

 ​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

​กลุ่มประชาสัมพันธ์   สำนักสถิติพยากรณ์

​โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5