สำรวจผู้มีรายได้น้อย       

        เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังแถลงข่าว “โครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย” โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักศึกษา/นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ลงพื้นที่สารวจระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน และนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

*********************************​

 


 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​